Claude GACOND 80-jara | Lia festo, 27-28-29-ajn de aŭgusto 2011, en CDELI, La Chaux-de-Fonds kaj en la vilaĝo La Sagne, Svislando

Claude GACOND
80-jara

La festado
27-29 aŭgusto 2011

Claude Gacond (fotis: © Stefano Keller, 2003)


INSTRUI - DOKUMENTI - ORGANIZI

Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de
Claude GACOND


Edition Iltis 2011. 392 p. ISBN 978-3-932807-93-0

Enhavo

I. Tabula Gratulatoria

II. Salut-vorto
Jacques-André HUMAIR: Avant-propos

III. Enkonduke
Stefano KELLER: "Servoprete via"

IV. La kontribuoj
Detlev BLANKE: Planlingvistiko: eta sed riĉa revuo pri inter-lingvistiko

Tazio CARLEVARO: Andreas Juste kaj la rilatoj inter Esperanto kaj Ido

Tomasz CHMIELIK: Edmond Privat (1889-1962) kaj lia agado por la sendependiĝo de Polujo dum la unua mondmilito (1914-1918)

Renato CORSETTI: La metodo Cseh: mitoj, fortoj kaj malfortoj

Probal DASGUPTA: Reviziti sinjoron Sinha

Jean-François FAYET: Internacia lingvo por la monda revolucio? Komintern kaj la Esperanto-demando

Nancy FONTANNAZ: La kleriga rolo de CDELI: seminarioj kaj semajnfinaj aranĝoj

Reinhard HAUPENTHAL: La biblioteko de Prelato Johann Martin Schleyer (1831-1912)

Ilona KOUTNY: Verbaj strukturoj en Esperanto kaj rimarkoj pri ilia instruado

Katalin KOVÁTS: Norda stelsemanto: Tiberio Morariu

Herbert MAYER: Diakrona evoluo: La senpera verbigo de adjektivoj kaj substantivoj

Ana María MOLERA: La planlingva kolekto de Ramon Molera (1922-1983)

Mónika MOLNÁR: Lernejaj Esperanto-korespondadoj en Svislando kaj la influo de la pedagogio Freinet

Sébastien MORET: La ideoj de la francaj lingvistoj Jacques Damourette (1873-1943) kaj Edouard Pichon (1890-1940) pri la arte-faritaj lingvoj

Marie-Louise MÜNGER: La radio-prelegoj de Claude Gacond

Gonçalo NEVES: Zamenhof kaj Volapük

Josip PLEADIN: Kritika analizo de la revuo La Suda Stelo

Adolf SCHMIDT: La inkunabloj de Esperanto

Dietrich Michael WEIDMANN: La fenomeno Arthur Baur (19a de februaro 1915 - 17a de septembro 2010)

Irmi HAUPENTHAL: Nobel-premio por Zamenhof? Retrovita letero de Louis de Beaufront

V. Bibliografio de la verkoj de Claude Gacond

Reinhard HAUPENTHAL: Bibliografio de la verkoj de Claude Gacond

Claude GACOND: Franc-lingvaj artikoloj pri Esperanto

VI. Notoj pri la kunlaborantoj

VII. Dankoj


Mendu la libron ĉe CDELI
Gazetara Komuniko de Svisa Esperanto-Societo:
Claude GACOND 80-jara - La festotago, sabate la 27an de aŭgusto 2011, en CDELI.


Detala programo de la festo
organizita de Svisa Esperanto-Societo,
okazonta sabate la 27an de aŭgusto 2011,
en la aŭlo de la urba biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue du Progres 33.

Menuoj de la tagmanĝo
okazonta sabate la 27an de aŭgusto 2011,
en restoracio "Citérama" je la 13h00, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.


Mendilo de menuo de la tagmanĝo
okazonta sabate la 27an de aŭgusto 2011,
en restoracio "Citérama" je la 13h00, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.


* * *
Postfesta renkonto
en Hotelo Von Bergen en la vilaĝo La Sagne,
organizita de Claude Gacond,
sabaton 27an (post la festo en La Chaux-de-Fonds, ekde 18h30),
dimanĉon 28an, lundon 29an de aŭgusto 2011.


www.esperanto-gacond.ch | www.cdeli.org | www.svisa-esperanto-societo.ch© 2003-2022 www.esperanto-gacond.ch | Création/Kreita de: Stefano Keller
Dernière mise à jour de cette page/Lasta aktualigo de ĉi tiu paĝo: 11 août/aŭgusto 2022